• Groot assortiment
 • Deskundig beplantingsadvies
 • Gratis aanhanger lenen
 • Bezorging in heel Nederland
 • Aanplanten mogelijk

Algemene voorwaarden

Kwekerij de Koekoek
Hoofdweg 86
6744 WN Ederveen

06-10394912

 

Homepage: www.kwekerijdekoekoek.nl
E-mail: info@kwekerijdekoekoek.nl

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BOOMKWEKERIJ DE KOEKOEK
Algemene Bepalingen


Art. 1. Begripsbepaling

 1. Verkoper: Kwekerij de Koekoek.
  2. Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die van verkoper zaken afneemt.

Art. 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door verkoper gedaan of aangegaan met derden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover de overeenkomsten zijn gesloten met onderdanen van de EG-lidstaten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.
 2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. Totstandkoming van de overeenkomst

Art. 3. Aanbod en offerte

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Offertes zijn gebaseerd op de door de koper bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, etc. van de juistheden waarvan de verkoper mag uitgaan. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door de verkoper gedane offertes 14 dagen geldig.
 2. De offerte aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, advertenties of de offerte binden de koper niet, ook als het kennelijke vergissingen of fouten betreft in essentialia van de overeenkomst.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in advertenties, offertes of het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De verkoper kan niet garanderen dat de echte producten of zaken exact overeenkomen met de afbeelding.
 5. De verkoper brengt een schriftelijke offerte uit voorzien van een dagtekening die vrijblijvend is, tenzij uit de offerte anders blijkt. Alle offertes en prijsopgaven worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei.

Art. 4. Overeenkomst (orderbevestiging)

De overeenkomst van koop en verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Art. 5. Prijzen

 1. Alle prijzen van verkopen worden uitgedrukt in euro en inclusief btw (tenzij anders aangegeven) en gelden af bedrijf van verkoper.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten voor verpakking en verzending en dergelijke, alsmede alle overige heffingen opgelegd of geheven ter zake van producten van verkoper en het transport ten laste van koper.
 3. Alle gegeven prijzen in de offerte zijn richtprijzen en gelden zolang de voorraad strekt. De adviesprijzen in de offerte kunnen in enkele gevallen licht afwijken van de prijzen in de uiteindelijke orderbevestiging.

Art. 6. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient het factuurbedrag, zonder aftrek van korting of andere verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Alle betalingen zullen vrij van kosten geschieden op de door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel door middel van een betaalverzoek verstuurd vanuit verkoper.
 3. Nieuwe disconteerbare wissels worden door verkoper slechts op grond van uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst geaccepteerd. Kosten en leges in verband met de discontering komen ten laste van koper.
 4. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, als verkoper ongehinderd over het bedrag kan beschikken; de acceptatie van wissels c.q. cheques geldt derhalve slechts als betalingsmiddel en niet als betaling.
 5. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 6. Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper het recht, alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die verkoper nog van koper zal hebben te vorderen.
 7. Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen eerst met oudere schulden aan koper te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan is verkoper gerechtigd de betaling eerst met de kosten, dan met de rente en pas daarna met de hoofdvordering te verrekenen.

Art. 7. Niet (tijdige) betaling

 1. De betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens enige andere door de koper gepretendeerde vordering. De koper is ook niet gerechtigd tot verrekening of retournering tegen vergoeding van de koopprijs of vermindering van de koopprijs tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn instemming heeft gegeven.
 2. Indien koper ingebreke blijft de van hem verlangde vooruitbetaling op grond van het vorige artikel onder lid 5 te voldoen dan wel de daartoe vereiste zekerheid te stellen, dan heeft verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden.
 3. Vanaf het tijdstip dat er sprake is van niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper is de koper over het verschuldigde bedrag inclusief btw de wettelijke handelsrente verschuldigd. Betreft de koper een consument, dan is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag dat de koper in verzuim is.
 4. Als de koper in verzuim is, dan is de verkoper gerechtigd de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de koper berekend conform de staffel die volgt uit het Besluit Incasso Kosten. In het geval de gemaakte kosten buiten rechte het berekende bedrag aantoonbaar overschrijden is de verkoper gerechtigd het werkelijke bedrag aan buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 5. Voor zover de koper geen consument betreft komen gemaakte kosten in rechte tot verhaal van de vordering vanwege het niet (tijdig) betalen volledig voor rekening van de koper.

Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de verkoper met de invordering wordt belast. 

 1. Indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente, eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Art. 8. Levering

 1. Franco leveringen geschieden door middel van volle vrachten. Indien de koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor er een deelvracht ontstaat, dan is de verkoper gerechtigd de ontstane meerkosten door te berekenen aan de koper. Franco orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd wanneer de combinatiemogelijkheid zich voordoet.
 2. Bij door verkoper verzorgde leveringen draagt de koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij deze leveringen geldt dat de maximum tijd voor lossing van een volle vracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, drie uur bedraagt. De lostijd bij deelleveringen wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening brengen van de extra losuren/wachturen.
 4. Verpakkingsmateriaal wordt aan de koper doorberekend volgens de prijs zoals gepubliceerd door de Stichting Hulpmaterialen. De klant mag het verpakkingsmateriaal in hetzelfde seizoen terugbrengen, waarna door de Stichting Hulpmaterialen een vaste, gehanteerde vergoeding wordt terugbetaald.
 5. Meegeleverde hulpmaterialen zoals stroppen, kettingen, holsters, etc. worden door verkoper in rekening gebracht en slechts dan gecrediteerd wanneer deze voor rekening van de koper in goede staat binnen één maand geretourneerd zijn.
 6. De zaken worden, ook bij franco levering getransporteerd voor risico van de koper.
 7. Indien de leveringstermijn door toedoen van de koper wordt vervroegd of overschreden, is koper verantwoordelijk voor schade aan het gewas die door voortijdig of uitgestelde levering is ontstaan.

Art. 9. Levertijd

 1. De door koper opgegeven data voor levering zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Doordat de leveringstijden onderhevig zijn aan diverse omstandigheden buiten de invloed van verkoper, is deze niet aansprakelijk voor enige vorm van vertraging betreffende het aankomen van de vracht.
 2. Bij levering “op afroep” heeft verkoper het recht, indien niet in een vroegere afroep geschiedt, herfstleveringen te allen tijde na 15 november van een kalenderjaar en voorjaarsleveringen te allen tijde na 1 april van een kalenderjaar te doen.

Art. 10. Annulering van de order

 1. De koper is gerechtigd een verstrekte order binnen twee dagen kosteloos te annuleren, tenzij levering binnen twee dagen plaatsvindt. Daarna is koper gehouden 30% van de overeengekomen factuurprijs te voldoen. Annuleert de koper een order na tenminste 14 dagen, dan is de verkoper gerechtigd om een hoger bedrag in rekening te brengen bij de koper als zij meer kosten heeft gemaakt.
 2. Wanneer afname wordt geweigerd is koper voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk, tenzij de weigering van afname het gevolg is van een verkeerde levering of transportschade, waardoor het verdere gebruik van de gehele levering in behoorlijke mate wordt belemmerd dan wel onmogelijk wordt gemaakt. Voor de berekening van de schade geldt hetgeen is gesteld in het eerste lid.
 3. Indien afname wordt geweigerd, zonder dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, heeft verkoper het recht de producten ook zonder voorafgaande mededeling vrij tegen een hem acceptabel lijkende prijs op rekening van de in verzuim zijnde koper verder te verhandelen.

Art. 11. Overmacht

 1. Het overschrijden van de leveringstermijn op grond van overmacht en andere onvoorziene en de verkoper niet toerekenbare gebeurtenissen, waardoor verkoper de levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt – hieronder vallen groeischade of bederf van planten door onvoorziene en/of andere weerschade, officiële leveringsverboden en/of andere beschikkingen, bedrijfsstoringen, stakingen etc. Ook indien de omstandigheden zich voordoen bij leveranciers van verkoper – zijn verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen niet toe te rekenen. Zulke gebeurtenissen geven verkoper het recht de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste aanlooptijd op te schorten of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Voor zover de belemmeringen langer dan vier weken duurt, en deze belemmering niet aan verkoper is toe te rekenen, heeft koper niet dan nadat hij verkoper een redelijke schriftelijke naleveringstermijn heeft gesteld, het recht de overeenkomst, voor zover verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden.

Art. 12. Schade

 1. Iedere aansprakelijkheid van verkoper en van het personeel van verkoper voor alle schade, welke schade ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen en vervolgenschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens verkoper.
 2. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van haar leveranciers, hetzelfde geldt voor het transport. Voor zover verkoper toch aansprakelijk is, dan is het schadebedrag beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende zending is gemoeid met een maximum van € 40.000,00.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan zaken als gevolg van weersinvloeden: droogte, natte grond, wind en extreme vorst bij transport en levering.
 4. Vanaf moment van aflevering komt het risico van de geleverde zaken volledig voor rekening van koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor verzorging en eventuele bepoting van de zaken, voor zover deze verzorging en bepoting behoeven. 

Art. 13. Informatieplicht koper

 1. Koper is verplicht zijn (mogelijke) afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde producten te informeren en hun in voorkomende gevallen in het bijzonder op de hoogte te stellen van de aan de producten verbonden gevaren zoals vergiftigheid van de planten, onverdraagzaamheid bij inname van planten en/of delen van planten.
 2. Koper vrijwaart verkoper van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden, indien schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door koper.
 3. De garantie van verkoper is beperkt tot levering van producten conform de omschrijving in de orderbevestiging.
 4. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten een vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mag in geval van niet leverbare planten de verkoper overgaan tot het leveren van een B-kwaliteit.

Art. 14. Klachtplicht

 1. In het geval aan de door verkoper verkochte zaken een gebrek kleeft dan is koper gehouden daarover bij verkoper te klagen binnen 7 dagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had moeten ontdekken. 
 2. Koper maakt eerst gebruik van zijn klaagrecht door hierop schriftelijk ene beroep te doen. Het is aan koper om voldoende aannemelijk te maken dat het gebrek al aanwezig was voorafgaand, althans ten tijde van levering van de zaken door verkoper.
 3. Bij een terecht beroep op de klachtplicht is verkoper slechts gehouden het gebrek te herstellen. De koper dient het gebrekkige product aan de verkoper terug te geven. Eventuele gevolgschade blijft voor rekening van de koper.
 4. De koper is na een beroep op de klachtplicht, op straffe van verval van zijn rechten gehouden om binnen 12 maanden na klagen een gerechtelijke procedure te starten.

Art. 15. Recht van reclame

 1. De verkoper is gerechtigd zich conform de wettelijke voorwaarden op het recht van reclame te beroepen. 
 2. De koper, althans diens rechtsopvolger is gerechtigd mee te werken aan teruggave van de goederen als de verkoper zich op het recht van reclame beroept.

Art. 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de zaken van verkoper gaat eerst op koper over als de betreffende zaken volledig zijn betaald. De geleverde zaken kunnen zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door verkoper worden teruggenomen, terwijl koper alsdan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning aan verkoper te retourneren.
 2. De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van verkoper ook zolang koper vorderingen heeft uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 3. Het is koper niet toegestaan het geleverde rechtens of feitelijk aan derden over te dragen in eigendom dan wel te bezwaren met beperkte rechten zonder toestemming van verkoper.

Art. 17. Geschillen

Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als geschil worden beschouwd, voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze voorwaarden zelf, worden beslecht bij de rechtbank van het arrondissement waarin verkoper is gevestigd, tenzij op grond van de wet een ander gerecht exclusief bevoegd wordt geacht.

Art. 18. Toepasselijk recht
Op alle (rechts-)verhoudingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Waar kunnen we je bij helpen?

Vul het formulier in voor een offerte of meer informatie
  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.